دنیای زیر آب


+ میگوهای اب شور

نام فارسی:میگوی استنافوس

نام انگلیسی:boxer bonded cleaner shrimp

 

نام فارسی:میگوی اسکارلت

نام انگلیسی:skarlet cleaner shrimp

 

نام فارسی:میگوی نظافتچی

نام انگلیسی:cleaner shrimp