پرندگان ابزی ایران aquatic birds of iran

خانواده ماهی خورک ها:                          Alcedonidae 

نام علمی:Alcedo athis

نام فارسی:ماهی خورک

نام انگلیسی:king fisher

این پرنده خشکی  زی و بومی و به تعداد زیاد وجود دارد.از ماهی تغذیه نموده و زیستگاه ترجیحی ان ابهای طبیعی و استخرهای پرورشی است.

نام علمی:Ceryle rudis

نام فارسی:ماهی خورک ابلق

نام انگلیسی:pied kingfisher

این پرنده خشکی زی بومی و به تعداد زیاد وجود دارد.از ماهی تغذیه نموده و زیستگاه ترجیحی ان ابهای طبیعی و استخر های پرورشی است.

 نام علمی:Halcyon smyrnensis

نام فارسی:ماهی خورک سینه سفید

نام انگلیسی:white-breasted kingfisher

این پرنده خشکی زی بومی ایران است و به تعداد زیاد وجود دارد.در سوراخ دیوارهای ساحلی رودخانه تپه های ماسه ای و امثال ان اشیانه میسازد هم در اب شیرین وهم در اب شور ماهی میگیرد.زیستگاه ترجیحی ان ابهای طبیعی است.

خانواده اردک های ماهی خور:                         Anatidae

نام علمی:Mergus albelus

نام فارسی:مرگوس سفید

نام انگلیسی:smew

ابن پرنده ابری مهاجر زمستانه بوده و به ندرت در ناحیه مرکزی استان فارس مشاهده میشود.از مواد ریز گوشتی تغذیه مینماید.زیستگاه ان دریاچه ها ابگیرها و رودخانه ها میباشد.گاهی نیز در خور ها و امتداد ساحل دیده میشود.

نام علمی:Mergus merganser

نام فارسی:مرگوس بزرگ

نام انگلیسی:goosander

این پرنده مهاجر زمستانه بوده و به تعداد کم دیده می شود.از جانوران کوچک و مواد ریز گوشتی تغذیه می نماید زیستگاه ان سواحل دریا دریاجه ابگیرها و رود خانه هایی که حاشیه پر درخت دارند میباشد.

نام علمی:Mergus serrator

نام فارسی:مرگوس کاکلی

نام انگلیسی:red-breasted merganser

این پرنده مهاجر زمستانه بوده و به تعداد زیاد در زمستان دیده میشود.به طور کلی دریازی است.زمستانها معمولا در خورها و دریا دیده میشود و به ندرت در اب شیرین یافت می شود.از مواد گوشتی تغذیه می کند.

نام علمی:Oxyora leucocephalus

نام فارسی:اردک سر سفید

نام انگلیسی:white-headed ducd

این پرنده مهاجر زمستانه بوده و به تعداد کم دیده می شود ممکن است در استان فارس و سیستان زاد و ولد نماید.از مواد گوشتی تغذیه می کند.زیستگاه ان مرداب های نیمه شور و نیزارهای دور از دریا می باشد.در نیزار ها و بین گیاهان نزدیک اب اشیانه میسازد.

خانواده حواصیل ها                                         Ardeidae 

نام علمی:Ardea cinerea

نام فارسی:حواصیل خاکستری

نام انگلیسی:grey heron

این پرنده بومی بوده و زمستانها زیاد دیده میشود.به تعداد نسبتا فراوان در ایران زاد و ولد می کند.از ماهی تغذیه می نماید.زیستگاه ان معمولا علفزار های پر اب رودخانه ها دریاچه ها و ساحل دریا است.بطور دسته جمعی و معمولا روی درخت های بلند اشیانه میسازد.

نام علمی:Ardea purpurea

نام فارسی:حواصیل ارغوانی

نام انگلیسی:purple heron

این پرنده تابستان ها فراوان است.تعداد کمی از انها احتمالا زمستان را در جنوب غربی ایران می گذرانند.معمولا از ماهی تغذیه می کنند.زیستگاه ان باتلاق ها ابگیر های پر گیاه نیزارهای انبوه و ...است.بطور دسته جمعی و گاهی همراه گونه های دیگر در نیزارها و بطور اتفاقی روی بوته ها اشیانه می سازد.

نام علمی:Ardeola grayii

نام فارسی:حواصیل هندی

نام انگلیسی:indian pond heron

 این پرنده بومی بوده ونسبتا فراوان است قبلا در نزدیکی بوشهر زاد و ولد می کرده است ولی اخیرا گزارشی مبتنی بر زاد و ولد ان در منطقه در دسترس نیست.از ماهی و سایر مواد گوشتی تغذیه می کند.زیستگاه ان شبیه زیستگاه حواصیل زرد است ولی در باتلاق هایی که حرا می روید دیده می شود.در خور های گل الود و گاهی در ساحل دریا دیده میشود.

نام علمی:Ardeola rolloides

نام فارسی:حواصیل زرد

نام انگلیسی:squacco heron

این پرنده بومی بوده و تابستان ها فراوان است.گاهی زمستان را در جنوب غربی ایران باقی می ماند.از ماهی و سایر مواد گوشتی تغذیه می نماید.بطور انفرادی یا بصورت دسته های پراکنده همراه گونه های مشابهدر نیزار ها روی بوته ها و درخت ها اشیانه می سازد.

نام علمی:Botaurus stellaris

نام فارسی:بوتیمار

نام انگلیسی:bittern

این پرنده بومی بوده و زمستانها نسبتا فراوان است. در سیستان و بلوچستان زاد و ولد می کند. امکان دارد در سواحل دریای خزر فارس خوزستان نیز زاد و ولد نماید.در نیزار های انبوه باتلاق ها مانداب ها و ساحل دریاچه زندگی می نماید. در بین نی ها اشیانه می سازد.

نام علمی:Boturides striatus

نام فارسی:حواصیل سبز

نام انگلیسی:little green heron

این پرنده بومی بوده و اخیرا از جزایر خلیج فارس گزارش شده است که در انجا به تعداد نسبتا فراوان دیده می شود.از ماهی و سایر مواد گوشتی تغذیه می نماید.زیستگاه ان سواحل سنگی جزایر مرجانی سواحل هموار و گلی و در نقاطی که درخت حرا می روید میباشد.بطور انفرادی در بوته های انبوه و یا روی شاخه های درخت حرادر مناطق باتلاقی اشیانه می سازد.

نام علمی:Bubulcus ibis

نام فارسی:گاو چرانک

نام انگلیسی:cattle egret

نسبتا فراوان است.بطور کلی تابستان ها در مناطق ساحلی دریای خزر دیده می شود تعدادی از انها زمستان ها در ایران باقی می مانند.از حشرات تغذیه می کنند.کمتر از حواصیل های دیگر به اب بستگی نشان می دهند.معمولا در حال تغذیه همراه با گله های گاو در علفزار ها  باتلاق ها و فضاهای باز و خشک دیده میشود.در نیزار ها یا روی درخت ها در خشکی و یا در مجاورت اب اشیانه می سازد.

 نام علمی:Egretta alba 

نام فارسی:اگرت سفید بزرگ

نام انگلیسی:great white heron

زمستان ها زیاد است.ممکن است به تعداد کم در ایران زاد و ولد نماید.از ماهی تغذیه می نماید.در ساحل دریاچه ها و رود خانه ها باتلاق های کم گیاه و مرداب های ساحلی زندگی می نماید.معمولا بصورت دسته های پراکنده در نیزار های انبوه زاد و ولد می کند و به ندرت روی بوته ها یا درخت ها اشیانه می سازد.

نام علمی:Egretta garzetta

نام فارسی:اگرت کوچک

نام انگلیسی:little egret

این پرنده فراوان است. تعداد کمی از انها زمستان را در حوالی دریای خزر می گذرانند.از ماهی تغذیه می نماید.بطور دسته جمعی و اغلب با حواصیل های دیگر روی بوته ها یا درخت ها در تالابها مرداب های ساحلی و باتلاق ها زندگی می نماید.

نام علمی:Egretta gularis

نام فارسی:اگرت ساحلی

نام انگلیسی:western reef heron

این پرنده بومی بوده و فراوان است.از ماهی تغذیه می نماید.پرنده ای ساحلی است که بیشتر در خور های گل الود مانداب ها و باتلاق های شور سواحل سنگی و سد های مرجانی دیده میشود.بطور دسته جمعی و معمولا در بوته های کوتاه نزدیک ساحل دریا اشیانه می سازد.

 نام علمی:Lxobrychus minutus

نام فارسی:بوتیمار کوچک

نام انگلیسی:little heron

این پرنده تابستان ها فراوان است.از ماهی وسایر مواد گوشتی تغذیه می کند.در سواحل پر گیاه رود خانه ها مانداب ها ابگیر ها باتلاق های پر درخت و نیزار هازندگی می نماید.نزدیک اب اشیانه می سازد.

نام علمی:Nyctiorax nyctiorax

نام فارسی:حواصیل شب

نام انگلیسی:night heron

این پرنده تابستان ها فراوان است.گاهی هنگام زمستان در حوالی دریای خزر دیده می شود.از ماهی .سایر مواد گوشتی تغذیه می کند.در باتلاق های با گیاهان انبوه سواحل پر گیاه رود خانه ها یا تالاب های درخت دار زندگی می کند.

خانواده پرندگان غواص Gaviidae

نام علمی:Gavia arctica

نام انگلیسی:black_throated diver

نام فارسی:غواص گلو سیاه

زمستان ها به ندرت در سواحل دریای خزر دیده می شوند.از ترکمن صحرا نیز گزارش شده است.از ماهی تغذیه می نماید.زمستان ها بیشتر در ابهای ساحلی به سر می برد.

 نام علمی:Gavia stellata

نام انگلیسی:red_throated diver

نام فارسی:غواص گلو سرخ

زمستان ها به ندرت در سواحل دریای خزر دیده می شوند.از ترکمن صحرا نیز گزارش شده است.از ماهی تغذیه می نماید.زمستان ها بیشتر در ابهای ساحلی به سر می برد

خانواده کاکایی ها Laridae

نام علمی:Chliodonias hybrida

نام انگلیسی:hiskered tern

نام فارسی:پرستوی دریایی گونه سفید

این پرنده به طور کلی تابستان ها فراوان است.از ماهی تغذیه می نماید.زیستگاه ان ابهای داخل خشکی هاست.بصورت دسته های پراکنده زاد و ولد می کند و در وسط مرداب ها و تالاب ها اشیانه های شناور می سازد

نام علمی:Chlidonias leucopterus

نام انگلیسی:white_winged black tern

نام فارسی:پرستوی دریایی بال سفید

بصورت مهاجر عبوری در همه جای ایران زیاد است.امکان دارد که در شمال و غرب ایران زاد و ولد نماید.از ماهی تغذیه می کند.زیستگاه ان ابهای داخل خشکی است و گاهی در ساحل نیز دیده می شود.

 

 

/ 2 نظر / 356 بازدید
جلیلی

سلام طرح خوبیه اما این پرندگان آبزی عکس چیزی ندارند؟ یا من ندیدم؟

سحر

سلام از مطالبی که گذاشتین خیلی استفاده کردم .من به پرنده شناسی خیلی علاقمندم و الان یک پروژه دارم در خصوص مرغابی سانان از دو تا کتاب استفاده می کنم که یکی از آنها جانورشناسی عمومی مهره داران خانم طلعت حبیبی و یکی هم از سازمان محیط زیست مال چاپ قدیم متاسفانه کتاب اولی اشتباهات زیاد داره مثلا اردک سفید جز ماهی خوارها نیاورده.که واسم سوال بود و مطالب شما کمک کرد. البته از آقای استاد بهروز بهروزی راد هم کمک می گیرم.و خیلی دلم می خواد پروژه مفصل باشه که تو وبلاگم اونو بگذارم.اگه دوست داشتید به وبلاگsayarehesabz.blogfa.com يه سر بزنيد و نظراتتونو بگيد خوشحال مي شم.با ارزوي موفقيت شما