میزان مناسب پارامترهای موجود(املاح) در اکواریوم اب شور

     

1.دما(temperature):

( ٢٢تا25درجه سانتیگراد)

2.چگالی نسبی(specific gravity or density):

1.02تا 1.026 گرم /گرم بر سانتیمترمکعبg /m3

3.پتانسیل هیدروژن(ph):   

8.1 تا 8.4        

4.قلیائیت(alkalinity):

7تا10dkhدرجه سختی کربنات)

2.5 تا 3.6 meq/l

5.دی اکسید کربن محلول در اب carbon dioxide)dissolved):

2.0 تا 5.0 میلی گرم بر لیتر  mg/l

6.اکسیژن محلول در اب (axygen dissolved) :

5.0 تا 8.0 میلی گرم بر لیتر mg/l

7.*کلسیم(calcium):

4.12 تا 450 میلی گرم/لیتر mg/l

٨.*منیزیم(magnesium):

1288.0 تا 1320.0 میلی گرم بر لیتر mg/l

9.*استرانسیم(strontium):

8.0 تا 10 میلی گرم بر لیتر mg/l

10.*اهن(iron):

0.1 تا 0.3 میلی گرم بر لیتر mg/l

11.ید(انواع ید) iodine:

0.05 تا 0.08 میلی گرم بر لیتر mg/l

12.**فسفات(انواع فسفات)phosphate:

کمتر از 0.05 میلی گرم بر لیتر

13.**سیلیکات(انواع سیلیکات)silicate:

کمتر از 0.05 میلی گرم بر لیتر

14.**امونیاکammonia:

کمتر از 0.0 میلی گرم بر لیتر

15.**نیتریت(nitrite):

کمتر از 0.0 میلی گرم بر لیتر

16.**نیترات(nitrate):

کمتر از 10.0 میلی گرم بر لیتر

در اکواریوم هایی که فقط ماهی در انها نگهداری می شود در سطح مطلوب نگهداشتن پارامترهای دارای علامت* از اهمیت کمتری برخوردار است.ولی در اکواریوم های مرجانی حفظ سطح تمامی پارامتر های فوق بسیار مهم است.

**میزان انها در اکواریوم های اب شور باید تا حدی پایین باشد که کیت های ازمایش قادر به اندازه گیری ان نباشند.                        

                      

  

/ 0 نظر / 9 بازدید