دلقک ماهی

انواع دلقک ماهی

نام علمی:Amphiprion clarki

نام فارسی:دلقک ماهی کلارکی

نام انگلیسی:clarks anemon fish

نام علمی:Premnas biaculitus

نام فارسی:دلقک ماهی مارون

نام انگلیسی:Maron anemon fish

نام علمی:Amphiprion ocellaris

نام فارسی:دلقک ماهی اوسلاریس

نام انگلیسی:ocellaris anemon fish

نام علمی:Amphiprion percula

نام فارسی:دلقک ماهی پرکولا

نام انگلیسی:percula anemon fish

نام علمی:Amphiprion prideration

نام فارسی:دلقک ماهی صورتی

نام انگلیسی:pink anemon fish

نام علمی:Amphiprion ephippium

نام فارسی:دلقک ماهی اتشین

نام انگلیسی:saddle anemon fish

نام علمی:Amphiprion sebae

نام فارسی:دلقک ماهی سبا

نام انگلیسی:sebaes anemon fih

/ 0 نظر / 11 بازدید